Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Regulamin powiadomień SMS

Regulamin usługi
„System Powiadamiania SMS - Informatora MZGOK Sp. z o.o. w Koninie”

§1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania ze świadczonej na rzecz Użytkownika usługi w ramach Systemu Powiadamiana SMS (zwanych dalej „Usługą”). 
 2. Usługodawcą jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (zwany dalej „Usługodawcą”). 
 3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w Systemie Powiadomienia SMS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”). 
 4. Rejestrując się w Systemie Powiadamiana SMS Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu. 

§2

 1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w Systemie Powiadamiania SMS.
 2. Rejestracja do Systemu Powiadamiania SMS odbywa się poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej: https://mzgok-informator.konin.pl/.
 3. Zarejestrowanie się w Systemie Powiadamiania SMS oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez Usługodawcę bezpłatnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 za pomocą wiadomości SMS.
 4. Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo do modyfikacji złożonych danych, jak również do rezygnacji z Usługi.
 5. Rezygnacji można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: https://mzgok-informator.konin.pl/ (należy wpisać numer do formularza i kliknąć „Zapisz się”, system wyświetli komunikat z informacją, że numer istnieje w bazie i umożliwi wypisanie się). Złożenie przez Użytkownika rezygnacji w podany wyżej sposób powoduje, że dana osobowa w postaci numeru telefonu zostanie usunięta z bazy Systemu Powiadamiania SMS.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z Systemu Powiadomienia SMS przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w Systemie Powiadomienia SMS przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika. 

§3

 1. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi, na zgłoszony do Usługi numer telefonu komórkowego, treści z informacjami o terminach wywozu nieczystości wszystkich kategorii na zdefiniofonym podczas rejestracji terenie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko w zakresie obszaru wybranego przez Użytkownika podczas rejestracji.
 3. Usługodawca nie może przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123).

§4

 1.  Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej GSM w Polsce.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów otrzymywanych wiadomości SMS.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane;
  • b. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  • c. korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
  • d. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających  z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy;
  • e. ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania/zawieszenia świadczenia Usługi w stosunku do wszystkich Użytkowników, o czym zostaną oni poinformowani wiadomością SMS.
 6. Zgromadzone dane osobowe w postaci numerów telefonów Użytkowników będą wykorzystane przez Usługodawcęwyłącznie do przesyłania Użytkownikom wiadomości SMS i mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji Usługi, o której mowa w Regulaminie.
 7. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji, przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  z siedzibą przy  ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu świadczenia usługi Systemu Powiadamiana SMS.
 8. Użytkownik jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę dobrowolnie oraz został poinformowany o przysługującym mu prawie żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Wyrażenie zgody jest niezbędne do korzystania z Usługi.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
 12. Reklamacje, uwagi oraz sugestie, dotyczące działania systemu oraz świadczenia Usługi można zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bok@mzgok.konin.pl
 13. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
 14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca. 
drukuj zawartość
Copyright © MZGOK Sp. z o.o.Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting