Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej


Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://mzgok.konin.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.


W Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi – http://mzgok.konin.pl/ – przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (www.checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowego http://mzgok.konin.pl/spełnia wymagania z wynikiem 100 pkt. na 100 możliwych.


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest w częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo (brak odpowiedniej struktury nagłówkowej lub opisów alternatywnych do tabel).
Część plików publikowana w formie skanu, większość z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych. 
Informacje dodatkowe

Publikacja aktualnej wersji strony http://mzgok.konin.pl/– 02-11-2021r.
Osobami odpowiedzialnymi za dostępność cyfrową strony są:

1. Paweł Korytkowski

2. Karolina Michalska

Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dostępność cyfrową strony:

p.korytkowski@mzgok.konin.pl   Paweł Korytkowski tel. 607999837

b.zarzadu@mzgok.konin.pl Karolina Michalska tel. 605865296

Strona aktualizowana na bieżąco.
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
Na stronie „Kontakt”, zawarte są dane teleadresowe instytucji.
Dostępność architektoniczna obiektów Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Siedziba:

ul. Sulańska 13, 62-510 Konin


Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. nie obsługuje indywidualnych klientów. Z uwagi na charakter zakładu i potencjalne zagrożenia biologiczne obowiązuje dla nich zakaz wstępu na teren zakładu. Stosowne oznaczenia znajdują się przy bramie wjazdowej.

Siedziba Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. przy ul. Sulańskiej 13 w Koninie jest obiektem w pełni przystosowanym do potrzeb niepełnosprawnych przedstawicieli organów nadzoru, pracowników administracyjnych, kontrahentów oraz do obsługi osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z działalności edukacyjnej prowadzonej przez MZGOK Sp. z o.o. Na parkingach przy budynkach socjalno – administracyjnych: piętrowym (A) i parterowym (B) wydzielono po jednym miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Bezpieczne i oznaczone podjazdy wyposażone są w pochylnie dla osób niepełnosprawnych z poręczami i zadaszeniem, które prowadzą do szerokich drzwi wejściowych. W budynku A, przed drzwiami wejściowymi, w wiatrołapie zamontowany jest domofon w celu komunikacji z pracownikiem Biura Obsługi Klienta lub Sekretariatu (dwa oddzielne przyciski). Wszelkie sprawy związane z usługą w ramach działalności spółki, przedstawiciele gmin, przedsiębiorców i innych kontrahentów, będące osobami z niepełnosprawnościami mogą załatwić w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w klimatyzowanym pomieszczeniu po prawej stronie od drzwi wejściowych na parterze budynku A. W budynku tym znajduje się winda z dźwiękowym systemem informacyjnym, dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, aby swobodnie przemieścić się na pierwsze piętro budynku celem kontaktu z Zarządem Spółki lub w celu uczestniczenia w przedsięwzięciach edukacyjno – konferencyjnych prowadzonych przez MZGOK. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych na pierwszym piętrze przy sali konferencyjnej oraz w szczycie budynku socjalno - administracyjnego A (wejście z podjazdem z zewnątrz budynku) znajdują się przestronne toalety z pełnym wyposażeniem. Osoby korzystające z możliwości zwiedzenia zakładu pod kierunkiem przewodnika poruszają się po poziomie „0” korzystając z wyznaczonych tras z obniżonymi krawężnikami. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki przedsiębiorstwa, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta, w dogodny dla niego sposób.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikony „Podwyższony kontrast”. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Jest też możliwość zmiany rozmiaru czcionki na stronie za pomocą ikon: -A A+.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Dokładamy starań, by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, np. Window-Eyes, JAWS, NVDA i inne.
  • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak tablety, telefony komórkowe.
  • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl 
www.rpo.gov.pl


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 29-10-2021

Data ostatniej aktualizacji strony w zakresie dostępności i architektury technicznej: 27-01-2023

drukuj zawartość
Copyright © MZGOK Sp. z o.o.Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting